Vanliga frågor och svar om generiskt utbyte

Varför behöver vi ändra en modell som sparar mer än åtta miljarder kronor varje år?
Dagens modell innebär en sämre patientsäkerhet och tillgänglighet till mediciner med stora kostnader för samhället som följd. Genom att införa en mer flexibel modell för billiga läkemedel kan samhället säkerställa hög tillgänglighet och patientsäkerhet, bättre användning av skattemedel samt minst lika stora kostnadsbesparingar som nuvarande system.

Varför får inte kunderna ut sin medicin?
Dagens system innebär i princip att hela det befintliga läkemedelssortimentet byts ut varje månad vilket inte leverantörerna klarar av. TLV kräver inte leveranssäkerhet vid upphandling och har ingen insyn i leverantörernas verksamhet. Leverantörerna kan helt enkelt inte möta behovet.

Varför byts läkemedelsortimentet ut så ofta?
Dagens modell innebär att TLV varje månad väljer vilka generikaläkemedel som ska säljas på apoteken. Varje månad görs nya upphandlingar vilket medför att utbudet förändras.

Varför innebär dagens modell en patientrisk?
Det är helt enkelt förvirrande för patienterna att utseende (färg och form på medicinen), namn och förpackning byts ut varje månad. Bytessystemet medför att många inte tar sin medicin som man ska eller tar fel tabletter i fel dos.

Ligger inte ansvaret hos Er att säkerställa god tillgänglighet till läkemedel? Försöker ni inte skylla ifrån er?
Nej. Vi vill ta ansvar och ställa krav vad gäller tillgänglighet och leverans. Men idag har apoteken inte någon möjlighet att påverka hur eller när leveranserna sker – det sker genom förhandling direkt mellan läkemedelsföretagen och myndigheten TLV – ett system som fungerar dåligt och inte tar hänsyn till patienterna.

Hur kan en ny generikamodell etableras?
Apoteken vill införa en mer flexibel modell för billiga läkemedel, där man har möjlighet att välja och ställa krav på leverantörerna vad gäller tillgänglighet och ansvar. Lösningsmodellen innebär att TLV, under en period på 18 månader, får fortsätta med sin auktion för att etablera en låg prisnivå. Efter en omställningsperiod mot en stabil och låg prisnivå får apoteksaktörerna välja den leverantör de själva vill. Det innebär att apoteken kan ställa krav vad gäller leverans samtidigt som de kan leverera kontinuitet för patienter. Dessutom skapar lösningsmodellen utrymme för ytterligare prispress. Den nya modellen förväntas minska antalet utbyten med högre tillgänglighet och säkrare hantering av läkemedel som följd.

Hur skiljer sig er modell från dagens modell och varför skapar den ökad patient- och samhällsnytta?
Apoteken kan med en flexiblare lösningsmodell ställa krav vad gäller leverans samtidigt som de kan leverera kontinuitet för patienter. Dessutom skapar
lösningsmodellen utrymme för ytterligare prispress. Den nya modellen förväntas minska antalet utbyten med högre tillgänglighet och säkrare hantering av läkemedel som följd.

Kommer inte generikaleverantörer att slås ut och minska konkurrensen vid en förändring av generikamodellen?
Nej, tvärtom. Seriösa leverantörer gynnas om apoteksaktörerna själva får välja. Dessutom ökar möjligheten till långsiktiga kontrakt. Modellen skapar en mer förutsägbar marknad för billiga läkemedel. Såväl apoteksaktörerna som leverantörerna gynnas av det.

Minskar inte lösningsmodellen den statliga kontrollen och i förlängningen patientsäkerheten?
Nej. Modellen innebär att apoteken kan ställa krav vad gäller leverans och leverera kontinuitet för patienter, samtidigt som staten ökar kontrollen över marknaden genom att man tar bort den prisinstabilitet som nuvarande modell medför. Dessutom blir det svårare för oseriösa leverantörer att utnyttja systemet.

Är detta ett led i att tjäna ännu mer pengar? Hamnar inte samhällsvinster hos apoteken?
Idag försvinner mycket av samhällets pengar i systemet direkt till generikaleverantörerna. Det är därför de tycker så bra om systemet. Det är denna felkonstruktion som måste bort genom att TLV och apoteksaktörerna samarbetar för bättre kontinuitet och prisstabilitet. Apoteken får istället större utrymme att ställa krav vad gäller leverans och leverera kontinuitet för patienter. En flexiblare modell innebär stora samhällsvinster i form av ökad patientnytta och bättre tillgänglighet av läkemedel.